Program FORMARE PROFESIONALA

Luni – Lucrari relații cu publicul  9:00-12:00

Marti – Lucrari Birou

Miercuri – Teren

Joi – Lucrari relații cu publicul  9:00-12:00

Vineri – Lucrari Birou

 

CONT TAXA AUTORIZARE – 2017

RO85 TREZ  4215 032X XX00 5076  TREZORERIA ILFOV

(PLATA TAXEI SE VA FACE PENTRU FIECARE CURS IN  PARTE  SI SE VA DENUMI CURSUL )

Presedinte: Nela Alina Decusara,  nela.decusara@mmanpis.ro  021-2569.692

Secretariat    tehnic  : Stancu Magdalena; Stan Elena , stj.ilfov@gmail.com,  0726358136

Adresa Bucuresti B-dul Gheorghe Magheru, nr 7, et 1 cod postal 010322

Tel 021-2569.784, 021-2569.692  Fax 037-1601.908

E-mail ajpis.Ilfov@mmanpis.ro; stj.ilfov@gmail.com

Componența Comisiei de Autorizare Ilfov

 • Reprezentantul I.S.J. Ilfov: DAVID BIANCA
 • Reprezentantul A.J.O.F.M. Ilfov: GAVRILESCU IULIAN
 • Reprezentantul Patronatelor (Confederatia Națională a Patronatului Român): OLTEANU COSTEL
 • Reprezentantului Sindicatelor: (Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România): CONSTANTINOAIA CORNELIU

 

 Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Neautorizati 2016-2017

 Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Transfrontalieri 2016-2017

 Lista furnizorilor autorizati

CUI 24726583 – AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA ILFOV

 INSTRUCŢIUNI DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI DE CĂTRE FURNIZORUL DE FORMARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII

Cine solicită autorizarea?

Autorizarea se solicită de către acei furnizori de formare profesională care doresc să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.

Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.

Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională neconvenţionale, cum sunt: învăţământul deschis la distanţă, prin corespondenţă, e-learning, etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumită în continuare Metodologia de autorizare.

Condiţiile în care vă puteţi autoriza pentru a desfăşura programe de formare profesională ?

1. Să aveţi cuprins în obiectul de activitate codul 8559 – Alte forme de învăţământ

2. Să nu aveţi datorii la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi cel local.

3. Calificarea/ocupaţia să fie cuprinsă în:

4. Să existe Standard Ocupaţional sau Standard de Pregătire Profesională pentru calificarea/ocupaţia respectivă sau furnizorul să-l creeze conform cerinţelor stabilite prin Ordinul MMSSF si MECT nr 59/3.175 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale

Pe ce meserii/calificări se poate face autorizarea şi ce tipuri de certificate se vor primi la absolvirea cursului?

1. Pentru meseriile cuprinse în Codul COR Clasificarea Ocupatiilor din Romanaia care au Standard Ocupaţional Corespondenta Standardelor cu Ocupatiile din C.O.R.

Observaţie : se vor putea desfăşura doar programe de iniţiere, specializare, perfecţionare – ce se vor finaliza cu certificate de absolvire.

2. Pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul Calificărilor Legislatie privind NC se pot face atât programe de calificare (finalizate cu certificate de calificare) cât şi de iniţiere, specializare, perfecţionare (finalizate cu certificate de absolvire.) (A se vedea atât Nomenclatorul Calificarilor cât şi Ordinele privind modificarea acestuia şi Actualizările facute).

După ce identificaţi calificările din Nomenclatorul Calificărilor verificaţi, utilizând codul nomenclator dacă respectivele calificări au Standard Ocupaţional (SO) sau Standard de Pregătire Profesională (SPP) Lista calificarilor pentru care exista SO/SPP

Atenţie : Nivelul calificării este cifra de pe pozitia a 5-a din codul din NC (pentru codul 7136.2.4 ce corespunde calificării Instalator instalaţii de încălzire centrală nivelul de calificare este 2).

Observaţie: în cazul în care există calificarea în Nomenclatorul Calificărilor dar nu există SO/SPP, în vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– prezintă dovada că au cerut de la CNFPA asistenţă metodologică în vederea elaborării standardului ocupaţional pentru ocupaţia sau calificarea pentru care solicită autorizarea;

– identifică competenţele profesionale care vor fi dobândite de participanţii la program şi care vor fi completate în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare alături de cele care vor fi stabilite prin SO aprobat de CNFPA.

3. Pentru Competenţele comune mai multor calificări Lista competente comune se pot autoriza programe de iniţiere, specializare, perfecţionare fără a fi nevoie de SO sau SPP. Instructiuni

Absolvenţii acestor cursuri vor primi certificate de absolvire.

4. Dacă doriţi să organizaţi un program de formare profesională finalizat cu certificat de calificare pentru o calificare ce există în Clasificarea Ocupaţiilor din România – COR dar nu este inclusă în Nomenclatorul Calificărilor trebuie urmaţi paşii descrişi în Instructiunile cu privire la procedura de actualizare a Nomenclatorului calificarilor

Cine autorizează?

Furnizorii de formare profesională sunt autorizaţi să desfăşoare un anumit program de formare profesională de către comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupaţiile, grupările de competenţe pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice.

Sediile comisiilor de autorizare se află la Agenţiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, respectiv a municipiului Bucureşti.

Pentru judeţul Ilfov, adresa Agenţiei este Bucuresti Bdul General Gheorghe Magheru nr 7, tel. , e-mail   (cu menţiunea „Pt STJ Formare Profesională”)

Cum se declanşează procesul de autorizare?

Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare din judeţul în care furnizorul de formare profesională are sediul social, direct sau prin poştă (cu confirmare de primire), o cerere de autorizare însoţită de dosarul de autorizare.

Modelul Cererii de autorizare este prevăzut în Anexa nr. 5 la Metodologia de autorizare.

Anexele 1-5 la Metodologia Autorizarii

Ce cuprinde dosarul de autorizare?

 • Dosarul de autorizare cuprinde documente prevăzute în Anexa 6 (vedeţi pagina următoare) la Metodologia de autorizare, puse în ordinea prevăzută în anexă.
 • Copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională.
 • Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată şi ştampilată.
 • Filele dosarului nu se vor prinde între ele cu capse sau agrafe.
 • Pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.

Cum se soluţionează cererea de autorizare?

(1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare.

(2) În cazul în care se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularităţile, în termen de 30 de zile de la data notificării.

(3) Dosarele complete sunt analizate de comisia de autorizare, care verifică dacă furnizorul de formare profesională îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, concret, dacă:

 • este legal constituit;
 • are prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională;
 • îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze, cu acte, că îndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenţionării.

(5) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, numeşte doi specialişti, selectaţi prin rotaţie din lista de specialişti, a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea, care verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare.

(6) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, apelează la specialişti din listele altor comisii.

(7) Dacă specialistul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat şi ataşează o copie a notificării la raportul de evaluare. Furnizorul de formare va semna pentru primirea notificării pe exemplarul ce se depune la comisia de autorizare.

(8) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare.

(9) Cererea de autorizare se soluţionează în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregularităţilor constatate în urma analizei documentaţiei cuprinse în dosarul de autorizare sau după remedierile notificate furnizorului de către specialistul care a făcut evaluarea şi a rapoartelor de evaluare întocmite de specialişti. Comisia de autorizare decide acordarea sau neacordare autorizaţiei, motivând această decizie.

(10) Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data luării acesteia. Autorizaţia se eliberează reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei comisiei de autorizare.

Cum se poate contesta decizia comisiei de autorizare?

(1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă, poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia, însoţită de o copie după decizia comisiei de autorizare, se depune la Autoritatea Nationala pentru Calificari, care o analizează şi o soluţionează în termen de 30 de zile.

(3) În cazul admiterii contestaţiei, comisia de autorizare care a soluţionat iniţial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizaţia, în termen de 30 de zile de la data rezolvării contestaţiei.

(4) Furnizorul de formare profesională nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ.

Reglementare legală selectivă