Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 16 mai 2022

ANUNȚ

În Monitorul Oficial al României, Partea I din 9 noiembrie 2012 este publicat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării cu modificarile și completările ulterioare.

În temeiul art. 3 alin.(4) din ordin, perioadele de înregistrare și evaluare se anunță prin afișare pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și al agențiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

În acest scop, anunțăm că, pentru anul 2022, perioada de înregistrare și evaluare a solicitărilor este cuprinsă între 17.05.2022 – 24.05.2022.

Documentația de solicitare a finanțării, în două exemplare, se depune și se înregistrează în pachet închis la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/municipiul București.

Solicitarea finanțării se completează potrivit formularului aprobat în anexa nr. 1 la Metodologie. Descărcați de aici formularul actualizat în format editabil.

Solicitanţii finanţării sunt furnizorii de servicii sociale definiţi la art. 37 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 292/2011.

Cheltuielile eligibile pentru finanțarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a obiectivelor prevazute la art. 1 din Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării aprobată prin Ordinul  nr. 2765/2012, sunt cheltuieli pentru lucrările de construcții, reparații amenajări și modernizări, precum și dotări cu echipamente specifice activității din centul de zi sau rezidențial.

Cheltuielile pentru lucrările de investiții noi și intervenție la construcțiile existente sunt cele estimate de proiectant în documentația tehnico-economică și devizul general, elaborate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Documentația tehnico-economică, precum și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului vor fi aprobați în prealabil de solicitant, conform prevederilor legale în vigoare.

Sumele solicitate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea lucrărilor de investiți și/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei și includ TVA.

Anunț sesiune finanțare

Ordin 2765 din anul 2012

Documentație solicitare finanțare

Cerere finanțare

Furnizori servicii sociale