Organizarea activității

Organizarea activității de inspecție socială la nivel teritorial

Potrivit art. 16 alin. (3) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul inspecţiei sociale, agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;

a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;

b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;

d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;

e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;

f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;

g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;

h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;

j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;

l) fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;

m) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

n) transmit, la solicitarea Agenţiei, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale.

Activitatea de inspecţie socială se realizează de către inspectorii sociali care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control.

În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

La nivelul județului Ilfov, activitatea de inspecție socială este realizată de compartimentul de specialitate din cadrul AJPIS, structură organizată la nivel de birou, care funcţionează cu un număr de 6 posturi (1 post de conducere şi 5 posturi de execuție).

Structura personalului la data de 13.02.2020

Nume/ prenume Inspector Social Domeniul studiilor de specialitate Studii postuniversitare/ master
ANDRIEŞ Alina Mihaela Teologie şi asistenţă socială Master în Inspecţie socială
FLEŞERIU Manuela Doina Facultatea de Științe Socio-Umane, Specializarea Asistență Socială Master managementul serviciilor sociale
CĂLINA George Tehnice
RONTESCU Florina Economice
CÎNTĂRETU Gabriela Sociologie Facultatea de Sociologie

Facultatea de Drept din Univ.Spiru Haret

master in Inspectie Sociala si master Politici Sociale Europene ambele la Univ.Bucuresti

 

Acte normative care din punct de vedere contravenţional stabilesc competenţe inspectorilor sociali:

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială:
  • Legea 197/ 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
  • Legea 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului (R;
  • Legea 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (R);
  • Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat;
  • Legea 277/ 2010 privind privind alocaţia pentru susţinerea familiei (R);
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
  • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.  70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
  • Ordonanţă Guvernului nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale.

 

Pentru toate actele normative vor fi avute în vedere, completările, modificările şi abrogările ulterioare.